De Stichting

Alle gelden die ingezameld worden tijdens de jaarlijkse terugkerende fancy fair / boekenmarkt en de aanvullende acties die georganiseerd worden, moeten terdege beheerd worden. Daarnaast is het zo, dat van alle inkomsten die een kerk ontvangt er een bedrag van ca. 10% afgedragen moet worden aan het Bisdom. Het is derhalve niet verstandig om alle gelden direct ten goede van de kerk te laten komen.

Om deze zaken goed te regelen is op 6 november 2012 de "Stichting instandhouding R.K.Kerkgebouw te Culemborg" opgericht.

Deze stichting heeft een tweeledige doelstelling namelijk:

  • het instandhouden van een kerkgebouw ten behoeve van de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap H. Barbara te Culemborg
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn
De Stichting beheert uiteindelijk alle inkomsten en voldoet (een bijdrage van) de rekeningen die verband houden met de doelstelling. 
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
  • De heer G. Salari (voorzitter)
  • De heer C. Romijn (secretaris)
  • De heer G. van Dillen (penningmeester)
Een kopie van de volledige Stichtingsakte kunt u hier inzien (PDF reader vereist)

Bijdragen aan de Stichting zijn natuurlijk van harte welkom!
Giften kunnen gestort worden op bankrekeningnummer RABONL2U175866988 t.n.v. "Stichting R.K.Kerkgebouw" te Culemborg. 

Wilt u als ondernemer een bijdrage leveren, door het beschikbaar stellen van goederen en/of diensten die ingezet kunnen worden tijdens de jaarlijkse Fancy Fair / Boekenmarkt, dan kunt u dat kenbaar maken door ons een bericht te sturen via de Contactpagina
Wij nemen dan per omgaande contact met u op. Afhankelijk van uw voorkeur is het dan ook mogelijk om uw bedrijf te noemen op de Sponsorpagina

 

© 2014. Stichting instandhouding R.K. Kerkgebouw te Culemborg

- Alle Rechten Voorbehouden -